facebook
twitter
youtube

Skolor som är Next Up

Tio skolor från Stockholms-regionen deltar i  Next Up 2015. Skolorna tävlar med varandra om vem som tar fram det bästa förslaget på lösning på totalt fem case som tagits fram av de IT-företag som är Next Ups guldpartners. De deltagande skolklasserna arbetar med två av de totalt fem casen, som en del i undervisningen från skolstart i januari till slutet av mars 2015.  Varje skola utser inför finalen ett tävlingslag bestående av fem elever, varav minst två tjejer, som får presentera klassens lösningar för kvalificerade juryer under tävlingsdagen.

Handledning för dig som är lärare

Vad är Next Up? Hur jobbar vi med det i klassen? Hur är arbetet kopplat till läroplanen? Hur bedöms elevernas arbete?  Allt detta får du svar på här: Lärarhandledning_Next Up

 


Björkebyskolan ligger i Skälby precis vid gränsen till Barkarby i Järfälla kommun. Skolan är en 6-9 skola med drygt 400 elever. På skolan finns fyra profilinriktningar: Estet, Idrott och friluftsliv, Global kommunikation samt Naturvetenskap och teknik.

Ansvariga för skolans medverkan i Next Up är: Daniel Poland

DataTjej-lagledare: Beichen Chen

Carlssons Skolas mål är att eleverna ska upptäcka lusten att inhämta kunskaper, så att de fortsätter lära på gymnasienivå och i livet med bibehållen nyfikenhet och arbetsglädje.

Vår grundsyn är att alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor till goda kunskaper och färdigheter, att hjälpa barnen att växa till självständiga och trygga individer.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Magnus Ohlsson, Tom Meyer, Ulrihca Malmberg

DataTjej-lagledare: Mikaela Illanes

På Fredrikshovs slotts skola går ca 280 elever. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.

Vi lägger extra stor vikt vid matematik och de naturvetenskapliga ämnena, och på att utveckla barnens förmåga att kommunicera för att rusta dem inför framtida utmaningar.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Jenny Sigfridsson

DataTjej-lagledare: Alfrida Mattisson

Kista grundskola utbildar ansvarsfulla, stolta, trygga och självständiga samhällsmedborgare. Eleverna ska utveckla sina förmågor och kunskaper så långt det går.

Kunskaperna byggs både på djupet i de olika ämnena men också ämnesövergripande för förståelsen av omvärlden och vilka möjligheter varje individ har i samhället. Det gör vi med varierade, välutvecklade och evidensbaserade undervisningsmetoder samt med starkt stöd av IT. Det sker i en trygg och lugn skolmiljö, där kultur och kreativitet är självklara delar.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Linda Virtanen

DataTjej-lagledare: Maja Palmér Walther

Kunskapsskolan är landets ledande friskola med 29 grundskolor, sju gymnasier, 10 000 elever och 900 medarbetare. Skolan är öppen för alla elever, tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng.

Kunskapsskolan i Nacka är öppen för alla elever och omfattar skolår 6-9. Skolan har cirka 400 elever, 25 lärare och sex övriga medarbetare.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Andreas Persson och Inger Strandberg

DataTjej-lagledare: Aroshine Munasinghe

Källtorpskolan i Järfälla är en 6-9 skola, med en särskild undervisningsgrupp KÄ6-9E och en förberedelseklass. Skolan har även ett Kunskapscentrum (KC).

Klasserna är organiserade i fyra arbetslag (årskursvis). Klasserna hålls samman i alla ämnen utom i språkval, praktiskt/estetiska ämnen och i matematik. Alla elever får testa moderna språk innan de väljer. Matematiken är parallellagd årskursvis med extra lärare utöver klasslärare för att kunna bilda mindre och flexibla undervisningsgrupper.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Lars Hansekers och Elin Näslund

DataTjej-lagledare: Hanna Öberg

På Myrsjöskolan välkomnar engagerad och välutbildad personal barn och ungdomar från 6-16 år. Skolans fokus ligger på elevernas kunskapsutveckling och kunskapsglädje. Vi arbetar för stor delaktighet för såväl elever och personal som föräldrar och vi vill vara kända för hög kompetens och professionellt bemötande av alla som kommer i kontakt med oss.

Myrsjöskolan ska vara en skola där man vågar pröva nytt och utmana, en bra skola som vill bli ännu bättre.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Niklas André och Lars Gullbrandson

DataTjej-lagledare: Jana Prihodko

Mälarhöjdens skola är Stockholms största grundskola. Skolan är en F- 9 skola med 1145 elever och 445 barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Vår grundorganisation består av totalt 44 klasser och fyra fritidshem. Eleverna kommer främst från skolans upptagnings-område. Av eleverna har cirka 10 % annat modersmål än svenska.

Mälarhöjdens skola ska vara en modern mötesplats för lärande, hälsa och demokrati.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Åsa Ericsson

DataTjej-lagledare: Emma Nimstad

Skolan startade augusti 2011 med 90 elever från förskoleklass till årskurs 5. Telefonplan är i en tillväxt av elever och lokaler. Fullt utbyggd till läsåret 2015-2016 beräknas elevantalet till 450 och verksamheten kommer att vara från förskoleklass till årskurs 9. Vittra Telefonplan är en skola med fokus på kunskapsuppdraget. Skolans lärande sker i moderna undervisningsmiljöer där IT-tekniken är en självklarhet. Lärande och utveckling sker i ett samspel med elever, pedagoger och vår omvärld.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Johanna Pettersson

DataTjej-lagledare: Beatriz Boström

På Viktor Rydbergs samskola lägger du en gedigen grund för studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga.  Att akademiska prestationer och kreativitet går hand i hand är en tanke som genomsyrar undervisningen på Viktor Rydbergs samskola. Därför kännetecknas undervisningen av en omväxlande och varierad pedagogik. Alla sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin kreativitet.

Ansvarig för skolans medverkan i Next Up är: Lena Brännström

DataTjej-lagledare: Agnes Aronsson